>

bang xep hang world cup Tag: nước thải rỉ rác

kết quả laliga

kết quả laliga

  Nước thải rỉ rác nồng độ ô nhiễm của nước rỉ rác rất cao: COD 45000 mg/l, BOD 14000 mg/l, Nito 600 mg/l,... kết quả laliga: 1. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải rỉ rác   2. Thuyết minh công nghệ kết quả laliga  a. Bể […]